1.1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op iedere bestelbon, offerte, factuur of andere contractuele verhouding tussen BriskSky-ACEG BV (hierna “BriskSky-ACEG”) en iedere persoon die diensten afneemt of aanvraagt, ook indien dit ten gunste van derden gebeurt (hierna de “Klant”).
Ingeval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, hebben de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst voorrang.

1.2. BriskSky-ACEG aanvaardt enkel bestellingen op voorwaarde dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Deze Algemene Voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het loutere feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.
Een aanvaarding van de algemene (aankoop)voorwaarden van de Klant door BriskSky-ACEG is enkel mogelijk door een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging en niet via een voorgedrukte clausule. Indien BriskSky- ACEG de (aankoop)voorwaarden van de Klant zodoende zou hebben aanvaard of met de Klant een specifieke overeenkomst zou sluiten, vullen deze Algemene Voorwaarden de algemene (aankoop)voorwaarden van de Klant of de specifieke overeenkomst aan daar waar deze Algemene Voorwaarden voorzien in bepalingen die preciezer zijn of niet opgenomen zijn in de algemene voorwaarden van de Klant of de specifieke overeenkomst, zelfs indien deze uitdrukkelijk zouden stellen dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zouden zijn. Een aanvaarding van een bestelbon van de Klant impliceert in geen enkel geval een aanvaarding van enige algemene voorwaarden van de Klant.

1.3. BriskSky-ACEG behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen (i) tot op het moment dat BriskSky-ACEG de uit te voeren opdracht (hierna de “Opdracht”) uitdrukkelijk heeft aanvaard of (ii) op ieder ogenblik mits communicatie van de wijzigingen één week voorafgaand aan de inwerkingtreding. Indien de Klant niet instemt met de wijziging is deze gerechtigd de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van 14 dagen volgend op de kennisgeving van de wijziging.
1.4. Alle bestelbonnen, offertes en contractvoorstellen van BriskSky-ACEG zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Tenzij anders bepaald is enige prijsofferte geldig tot 3 maanden na datum van de offerte. Tussen BriskSky-ACEG en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van een bestelling door de Klant op voorwaarden die voor BriskSky-ACEG aanvaardbaar zijn, een orderbevestiging ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van BriskSky-ACEG, de ondertekening van een schriftelijke overeenkomst of door de levering en facturatie van de prestaties. Het verzoek om een afspraak te annuleren dient per email aan info@brisksky-aceg.be te gebeuren en is slechts geldig mits aanvaarding per email door BriskSky-ACEG. BriskSky-ACEG zal ingeval van annulatie, zelfs wanneer BriskSky-ACEG de annulatie heeft aanvaard en/of de afspraak heeft verzet, de volgende annulatiekosten toepassen met een minimum van 95,95 EUR excl. BTW:

– annulaties meer dan 72 uur voor aanvang: geen bijkomende kosten.
– annulaties 48 tot 72 uur voor aanvang: 50 % van de uitvoeringsprijs.
– annulaties 24 tot 48 uur voor aanvang: 75 % van de uitvoeringsprijs.
– annulaties minder dan 24 uur voor aanvang: 100% van de uitvoeringsprijs.

Een nutteloze verplaatsing door BriskSky-ACEG, bijvoorbeeld omdat de voorwaarden vermeld in artikel 2.3 niet zijn nageleefd, kan worden gelijkgesteld met een annulatie minder dan 24 uur op voorhand. 1.5. De interne registratie van (i) contractuele documenten en stukken, en (ii) prestaties door BriskSky-ACEG zal als bewijs van het voornoemde gelden, behoudens door de Klant geleverd tegenbewijs.

2. UITVOERINGSMODALITEITEN

2.1. Het voorwerp van de Opdracht van BriskSky-ACEG betreft alle diensten die het nodig acht voor een correcte uitvoering van de opdrachten. Behalve ingeval van uitdrukkelijk andersluidend akkoord zijn de prestaties van BriskSky-ACEG beperkt tot de controles en onderzoeken die tot de exclusieve bevoegdheid behoren van BriskSky-ACEG.
2.2. De normale dagprestatie omvat 7,4 werkuren, die plaatsvinden tussen 7 en 18 uur, van maandag tot vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen. Prestaties buiten die uren zijn mogelijk mits akkoord van BriskSky-ACEG en hiervoor worden bijzondere tarieven aangerekend, zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

2.3. De Klant verbindt zich ertoe om de beste omstandigheden te creëren die BriskSky-ACEG in staat moeten stellen om de Opdracht zonder hinder te kunnen uitvoeren. Daartoe dient de Klant, naargelang de aard van de uit te voeren Opdracht onder meer (zonder exhaustief te zijn):

– de controleaanvragen samen met alle documenten van welke aard ook (technisch, administratief, etc.) die noodzakelijk zijn ter voorbereiding en de goede uitvoering van de controle te versturen; – te voorzien in:

o de noodzakelijke stroomvoorziening, indien toestellen die van stroom moeten worden voorzien dat vereisen;
o de eventuele andere nutsvoorzieningen, met inbegrip van water;
o een ruimte waarin de werknemers of aangestelden van BriskSky-ACEG die de Opdracht uitvoeren (hierna de “Teamleden”) hun administratieve activiteiten kunnen uitvoeren en

controleapparatuur kunnen opbergen;

– de systemen, toestellen, enz. die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht ter beschikking te stellen aan de Teamleden. Dit omvat zonder exhaustief te zijn minstens het volgende:
– de Teamleden te informeren van veranderingen aan het materiaal, toestel of installatie die wijzigingen aanbrengen in de veiligheidsaspecten bij het gebruik, en dit tijdig voordat de controle plaatsvindt; – te zorgen voor de toegangsformaliteiten en -vergunningen, het vergezellen van de Teamleden, het overhandigen aan laatstgenoemden van de richtlijnen die nageleefd moeten worden in de

onderzochte installatie, met inbegrip van de veiligheidsregels, en het ter beschikking stellen van de diverse veiligheidstoestellen of -uitrustingen die eigen zijn aan die installatie;
– aan de Teamleden, via een veiligheidsverantwoordelijke, de specifieke informatie en instructies mee te delen die betrekking hebben op de onderzochte installatie en die van aard zijn om de veiligheid,

de hygiëne en de gezondheid van de Teamleden te waarborgen;
– ervoor te zorgen dat één van de afgevaardigden van de Klant aanwezig is,

2.4. De controle van een installatie, materiaal of toestel wordt uitgevoerd op zichtbare en toegankelijke delen op het moment van de controle door BriskSky-ACEG. Geen enkele permanente verwijdering zal door onze Teamleden worden uitgevoerd.
2.5. BriskSky-ACEG behoudt zich het recht voor om bepaalde prestaties toe te vertrouwen aan derden die onder de verantwoordelijkheid van BriskSky-ACEG werken, rekening houdend met de wet en de regels over erkenning of accreditatie. De bepalingen die van toepassing zijn op de Teamleden zijn mutatis mutandis van toepassing op de werknemers en aangestelden van deze derden.

2.6. De Teamleden kunnen vergezeld worden door externe auditoren van de bevoegde overheid (BELAC). Deze auditoren hebben tevens inzagerecht in het dossier.
2.7. De verslagen worden opgesteld op naam en voor rekening van de Klant en toegestuurd in één exemplaar, volgens de taal van het plaatsbezoek, in het Frans in Wallonië, in het Nederlands in Vlaanderen, in het Frans of Nederlands in het Brussels Gewest en haar randgemeenten. Vertalingskosten zijn ten laste van de Klant. Het verslag heeft uitsluitend betrekking op de vaststellingen die werden gedaan op het ogenblik van de Opdracht. Wanneer BriskSky-ACEG oordeelt dat het in de certificatieovereenkomst geviseerd product voldoet aan de voorschriften zoals gesteld in de regelgeving, wordt het certificaat afgeleverd voor alle geïnspecteerde items. Het certificaat en zijn bijlagen blijven eigendom van BriskSky-ACEG, ongeacht de vorm waarin het werd afgeleverd, en mag door de Klant enkel gekopieerd of gereproduceerd worden voor de noodwendigheden van de activiteit, in ongewijzigde vorm en met vermelding “kopie van het origineel”. De bijlagen van het certificaat zijn enkel geldig in combinatie met het certificaat zelf.
2.8. BriskSky-ACEG en de Klant verbinden zich ertoe om alle vertrouwelijke informatie zoals o.a. financiële, operationele en technische informatie verkregen tijdens de Opdracht strikt confidentieel te behandelen en niet aan derden kenbaar te maken, behoudens:

– met de uitdrukkelijke toelating van de andere partij;
– bekendmaking van het verslag in zijn integraliteit aan derden door de Klant;
– indien zulks noodzakelijk is voor de verdediging van de belangen van een Partij in of buiten rechte; – indien vereist op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen;
– op vraag van enige gerechtelijke instantie of (toezichthoudende) overheid (BELAC, FOD, enz).

In de 2 laatste gevallen wordt de andere partij hiervan op de hoogte gebracht.
2.9. Behoudens ten aanzien van consumenten, zijn de aangegeven termijnen in enige prijsofferte of bijzondere overeenkomst slechts indicatief en binden zij BriskSky-ACEG niet.

3. BEPALING EN HERZIENING VAN DE PRIJZEN – FACTURATIE EN BETALING
3.1. Bepaling van de prijzen
3.1.1. Elke Opdracht wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de offerte, bestelbon of enige bijzondere overeenkomst of, indien niet specifiek opgenomen of bij het ontbreken van een offerte, bestelbon of bijzondere overeenkomst, volgens de geldende tarieven. Indien de Opdracht niet volledig kan worden uitgevoerd om redenen die niet toerekenbaar zijn aan BriskSky-ACEG, zal BriskSky-ACEG minstens het recht hebben om de geleverde prestaties en, indien BriskSky-ACEG dit in de gegeven omstandigheden redelijk acht, tevens de gederfde inkomsten aan te rekenen, zodat de aanrekening gelijk is aan de normale uitvoeringsprijs.

De prijzen worden opgesteld op basis van een normale werkdag van 7,4 uur, te presteren tussen 7u en 18u, van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de feestdagen, zonder dat de werkdag (reistijd en wachttijd inbegrepen) meer dan negen uur mag bedragen.
3.1.2. Geven aanleiding tot een toeslag op de meegedeelde prijzen, de prestaties die worden uitgevoerd:


3.1.3. Kosten voor vertraging of wachttijden (met inbegrip van het moeten wachten of herplannen indien artikel 2.3 niet is vervuld), bijkomende kosten en prestaties, zoals bijkomende onderzoeken die naast de

overeengekomen Opdracht nodig zijn op grond van de vaststellingen die werden gedaan tijdens de uitvoering van de Opdracht, kunnen door BriskSky-ACEG bijkomend aangerekend worden. De prijs van die vertraging, wachttijden en bijkomende prestaties zal door BriskSky-ACEG bepaald worden in overeenstemming met de principes opgenomen in de artikelen 3.1.1 en 3.1.2.
3.1.4. De prijzen worden steeds vermeld exclusief enige taksen (met inbegrip van, doch niet uitsluitend de BTW), behalve voor de consumenten waar het gespecifieerd is. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvatten voormelde prijzen niet de reis- en verblijfkosten en de kosten voor levensonderhoud van de Teamleden.

3.2. Prijsherziening

3.2.1. De prijzen in een prijsofferte of bijzondere overeenkomst blijven geldig voor de duur van de specifieke Opdracht zoals bepaald in de prijsofferte of bijzondere overeenkomst, doch maximum tot 31 december van het jaar waarin de overeenkomst werd gesloten. Niettegenstaande het voorgaande, behoudt BriskSky-ACEG zich ten aanzien van niet-consumenten uitdrukkelijk het recht voor om enige bijkomende heffingen of belastingen die de te leveren prestaties zouden bezwaren, ingesteld of opgelegd tussen de dag van het sluiten van de overeenkomst en de dag van de levering van de betreffende prestaties, ten laste van de Klant te leggen.

3.2.2. Tenzij anders overeengekomen, kunnen alle prijzen door BriskSky-ACEG op ieder moment (en ten minste jaarlijks op 1 januari) worden gewijzigd indien de kosten van BriskSky-ACEG zouden wijzigen ingevolge nieuwe of gewijzigde omstandigheden zoals nieuwe belastingen en/of heffingen of wijzigingen in de kosten van BriskSky-ACEG als gevolg van onder meer (zonder beperking) een wijziging van wetgeving, een wijziging van de energieprijzen, een wijziging van de loon- en/of brandstofkosten en/of een wijziging van wisselkoersen, op basis van de indexatie van de sector (Agoria Index). Nieuwe prijzen zullen tenminste 7 kalenderdagen voor de inwerkingtreding schriftelijk aan de Klant ter kennis worden gebracht. Na het verstrijken van deze termijn, heeft BriskSky-ACEG het recht de nieuwe prijzen toe te passen, met dien verstande dat de nieuwe prijzen die ingevolge de jaarlijkse herziening wijzigen van toepassing zijn vanaf de maand januari.

3.3. Facturatie

3.3.1. Voor elke Opdracht wordt een elektronische factuur opgesteld. De kosten en uitgaven met betrekking tot de Opdracht, evenals de bijkomende prestaties en kosten (met inbegrip van de kosten vermeld in artikel 3.1.3.), worden afzonderlijk aangerekend. Bij gebrek aan een afwijkende regeling in enige offerte of bijzondere overeenkomst, wordt de Opdracht aangerekend op grond van de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de uitvoering van de Opdracht.
3.3.2. Voor iedere (administratieve) wijziging (t.o.v. de gegevens beschikbaar op de bestelbon of overeenkomst) van een factuur of (administratieve) uitgifte van kredietnota op vraag van de Klant zal een administratieve kost van minimum 15 EUR verschuldigd zijn.

3.3.3. Indien de prestaties van BriskSky-ACEG in regie worden uitgevoerd, wordt in ieder geval een minimumbedrag aangerekend gelijk aan één uur aan het uurtarief en dit per Opdracht, per Teamlid en per dag.

3.4. Betalingsvoorwaarden

3.4.1. Behoudens anders overeengekomen in enige offerte, bestelbon, orderbevestiging, schriftelijke overeenkomst of op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar. De attesten of verslagen die deel uitmaken van de Opdracht worden pas overgemaakt aan de Klant na ontvangst van volledige betaling. Enig protest van een factuur, om welke reden ook, dient binnen de 7 dagen na verzending van de factuur schriftelijk en beargumenteerd door BriskSky-ACEG te worden ontvangen. Een protest dat geen redenen van protest opgeeft, zal als onbestaande worden beschouwd.
3.4.2. Alle betalingen moeten plaatsvinden in Euro. Eventueel wisselkoersrisico en (gerelateerde) bankkosten zijn ten laste van de klant.

3.4.3. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde kosten, daarna op de intresten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande factuur. De Klant kan geen enkele reden inroepen om de betaling van de facturen te weigeren of uit te stellen, zoals een vertraging van de facturatie, een herziening van de prijs of een geschil.
3.4.4. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) een verwijlintrest van 1% per begonnen maand verschuldigd berekend vanaf de vervaldatum van de niet-betaalde bedragen, en dit voor elke reeds begonnen maand, en (ii) een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 50 EUR, onverminderd het recht van BriskSky-ACEG om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle gerechtelijke (voor zover wettelijk toegelaten) en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn ten laste van de Klant, met inbegrip van de kosten van een extern incassobedrijf, en worden niet gedekt door de forfaitaire schadevergoeding. Bij niet-betaling op de vervaldag is BriskSky-ACEG tevens gerechtigd om enige verslagen of attesten met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling in te trekken en/of de overige Opdrachten op te schorten tot gehele betaling van de factuur en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

3.4.5. De betaling voor een Opdracht dient uitsluitend aan BriskSky-ACEG te gebeuren, ook indien deze laatste een beroep heeft gedaan op derden voor de uitvoering van de Opdracht.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Behoudens indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn alle verbintenissen van BriskSky-ACEG middelenverbintenissen en worden prestaties volgens de regels van de kunst uitgevoerd.
4.2. Elke klacht met betrekking tot prestaties uitgevoerd door BriskSky-ACEG dient schriftelijk aan BriskSky-ACEG te worden overgemaakt binnen de 7 dagen nadat de schade door de Klant werd ontdekt of redelijkerwijs door de Klant had moeten worden ontdekt en in ieder geval binnen een maximale termijn van 1 maand na het leveren van de prestaties, op straffe van verval voor de Klant om enige eis te kunnen instellen. Als blijkt dat BriskSky-ACEG, na daarvan schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld, op enige wijze fouten heeft begaan in de uitvoering van de Opdracht waarvoor zij aansprakelijk is, zal BriskSky-ACEG als enige remedie, binnen een redelijke termijn na daar schriftelijk van op de hoogte te zijn gebracht, op eigen kosten deze prestaties opnieuw uitvoeren. Het geleverde document dient steeds te worden nagekeken door de opdrachtgever, en eventuele fouten, afwijkingen of onvolledigheden dienen gemeld te worden uiterlijk 7 dagen na het uitvoeren van de opdracht.
4.3. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is BriskSky-ACEG (met inbegrip van al haar aangestelden of werknemers) slechts aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt haar zware fout. Voor overige fouten is BriskSky-ACEG niet aansprakelijk. De maximale gecumuleerde aansprakelijkheid van BriskSky-ACEG per bestelling is beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant die aanleiding heeft gegeven tot de schade (en in ieder geval tot maximum 50.000 EUR voor lichamelijke schade en 5.000 EUR voor elke andere schade). BriskSky-ACEG is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. BriskSky-ACEG is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste kansen, commerciële- of reputatieschade, productieverlies of schade aan derden.
4.4. In geval van prestaties die worden uitgevoerd in het kader van bepaalde toepasselijke wetgeving zal BriskSky-ACEG niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zover deze prestaties overeenkomstig de voorschriften van deze toepasselijke wetgeving werden uitgevoerd. De Klant zal BriskSky-ACEG in het kader van haar activiteiten op eerste verzoek en zonder beperking vrijwaren voor alle mogelijke schade en aanspraken van derden (met inbegrip van eventuele eindklanten) ten gevolge van de prestaties uitgevoerd door BriskSky-ACEG. De Klant dient zijn verzekeraars en eventuele eindklanten die door de diensten van BriskSky-ACEG betroffen zijn op de hoogte te brengen van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en ervoor te zorgen dat ze hen tegenstelbaar zijn. De Klant draagt in dat laatste geval de volledige verantwoordelijk- en aansprakelijkheid indien deze Algemene Voorwaarden niet tegenstelbaar zouden zijn.
4.5. BriskSky-ACEG kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou zijn aangericht door haar Teamleden:

– indien deze niet waren vergezeld door de Klant of één van de afgevaardigden of werknemers van de Klant;
– die ertoe gebracht worden om zelf toestellen te bedienen of te manipuleren dewelke door de Klant of één van de afgevaardigden of werknemers van de Klant hadden moeten worden bediend of

gemanipuleerd;
– indien deze niet schriftelijk en tijdig voorafgaand aan de inspectie op de hoogte werden gebracht van bepaalde bijzondere kenmerken van de te controleren toestellen of installaties, of indien ze

onduidelijke, foute, onvolledige of dubbelzinnige informatie kregen;
4.6. Behoudens ten aanzien van consumenten, kan een vertraging van minder dan 1 maand in de uitvoering van de Opdracht, om welke reden ook, in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de Opdracht of tot enige vorm van schadevergoeding. Ingeval van een vertraging van meer dan 1 maand heeft de Klant na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling recht op een korting op de prijs van de Opdracht gelijk aan 1% per volledige maand vertraging volgend op voornoemde ingebrekestelling.
Consumenten hebben, in geval van een laattijdige uitvoering van de Opdracht en na een verzoek daartoe gericht aan BriskSky-ACEG, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, recht op een korting op de prijs van de Opdracht gelijk aan 1% per maand vertraging in de uitvoering van de Opdracht, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien hebben consumenten, in geval van laattijdige uitvoering van de Opdracht door BriskSky-ACEG na een termijn van 10 dagen na daartoe door de Klant in gebreke gesteld te zijn, recht op een forfaitair bepaalde korting gelijk aan 15% van de prijs van de Opdracht, onverminderd het recht van de Klant om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
4.7. In geval de aansprakelijkheid van BriskSky-ACEG weerhouden zou worden, sluit dit de aansprakelijkheid niet uit van anderen (aannemer, bouwheer, architect, technische raadgever, enz.). Ingeval van gezamenlijke aansprakelijkheid zal BriskSky-ACEG uitsluitend kunnen worden aangesproken voor haar deel in de aansprakelijkheid.

5. DUUR

De overeenkomst tussen BriskSky-ACEG en de Klant wordt afgesloten voor de duur die bepaald wordt in de bijzondere overeenkomst. Bij ontstentenis van enige duurtijd wordt de overeenkomst aangegaan voor een duurtijd van 5 jaar vanaf de datum van de orderbevestiging of indien geen orderbevestiging werd overgemaakt ten laatste vanaf de eerste dag van uitvoering van de Opdracht. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur, tenzij de overeenkomst werd opgezegd per aangetekend schrijven mits het respecteren van een opzegtermijn van 6 maanden voorafgaand aan de vervaldag. Voor consumenten bedraagt de opzegtermijn 1 maand. Voor (éénmalige) welbepaalde niet-periodieke opdrachten wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de Opdracht.

6. OVERMACHT-IMPREVISIE

6.1. Het uitvoeren van de Opdracht vereist precisie waardoor annulering of vertraging kan voorkomen omwille van ongunstige weers- en/of uitzonderlijke omstandigheden en/of overmacht. De Klant heeft in geen geval recht op verhaal hieromtrent.
6.2. Ingeval van omstandigheden die redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en die de verdere uitvoering van de verbintenissen door BriskSky-ACEG wezenlijk bemoeilijken, zal BriskSky-ACEG het recht hebben om haar verbintenissen voor de duur van die omstandigheden en een redelijke periode erna te schorsen zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Als dergelijke omstandigheden gelden onder andere natuurrampen, gewapende conflicten, opstand, sociale onrust, betogingen of blokkades, misdrijven, ziekte of epidemie, stroom- en telecommunicatieonderbreking, economische factoren (zoals leveringsvertraging, wijziging van transporttarieven, tekort aan opgeleide arbeidskrachten, grondstoffen of brandstof), ongevallen (zoals brand, explosie, machinebreuk) of overheidsingrijpen (zoals fiscale maatregelen, onteigening, embargo’s) alsook alle andere omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de voorgaande of een vergelijkbaar effect veroorzaken. Ingeval een dergelijke overmachtssituatie naar redelijke mening van BriskSky-ACEG te lang aanhoudt of lijkt te zullen aanhouden, zal BriskSky-ACEG het recht hebben om enige overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding lastens BriskSky-ACEG, onder voorbehoud van de andere rechten die BriskSky-ACEG uit deze Algemene Voorwaarden kan putten.

6.3. Ingeval van omstandigheden die het economisch evenwicht van een overeenkomst verstoort, ofwel omdat de kost van de uitvoering voor BriskSky-ACEG is verhoogd, ofwel omdat de waarde van de uitvoering die BriskSky-ACEG voor de uitvoering verkrijgt is gedaald, zal BriskSky-ACEG het recht hebben om de uitvoering van haar verbintenissen te schorsen en te eisen dat de Klant onderhandelingen aanvat met het oog op het bereiken van een akkoord over alternatieve contractuele voorwaarden die de partijen in wezenlijk hetzelfde contractuele evenwicht plaatsen als datgene dat op het ogenblik van afsluiten van de overeenkomst

bestond, met dien verstande dat voor het bereiken van een evenwicht minstens vereist zal zijn dat BriskSky-ACEG een redelijke winstmarge kan realiseren bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de partijen geen alternatieve contractuele voorwaarden kunnen overeenkomen binnen een termijn die BriskSky-ACEG redelijk acht, zal BriskSky-ACEG het recht hebben om enige overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding lastens BriskSky-ACEG, onder voorbehoud van de andere rechten die BriskSky-ACEG uit deze Algemene Voorwaarden kan putten.

7. NIET-AFWERVINGSBEDING

De Klant zal gedurende de duurtijd van de overeenkomst alsmede 1 jaar na de beëindiging daarvan, behoudens middels voorafgaande schriftelijke toestemming van BriskSky-ACEG, geen enkele van de Teamleden in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, op het Belgisch grondgebied voor de Klant laten werken of diensten laten uitvoeren. Enige inbreuk op dit artikel door de Klant zal van rechtswege aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding aan BriskSky-ACEG gelijk aan eenmaal het bruto jaarsalaris van het afgeworven of overgenomen Teamlid.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Onverminderd enige andersluidende schriftelijke bijzondere overeenkomst, blijven alle logo’s en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door BriskSky-ACEG geleverde prestaties eigendom van BriskSky- ACEG of de bestaande rechthebbenden en worden deze in geen geval aan de Klant overgedragen, noch wordt daarop enig(e) reproductierecht, gebruiksrecht of licentie aan de Klant toegekend. De door BriskSky-ACEG voor de Klant opgestelde verslagen mogen evenwel in hun geheel worden gefotokopieerd of gescand met het oog op het opslagen ervan of het overmaken van het verslag aan derden.

9. OPSCHORTING – ONTBINDING

9.1. Indien (i) er bij BriskSky-ACEG op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid of solvabiliteit van de Klant, (ii) de Klant facturen van BriskSky-ACEG protesteert, of (iii) BriskSky-ACEG andere redenen heeft om te vermoeden dat de Klant zijn verbintenissen niet geheel zal nakomen, behoudt BriskSky-ACEG zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren prestaties een voorafgaande betaling of afdoende zekerheid te vragen, zelfs indien de prestaties reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd. Indien de Klant weigert om op het verzoek van BriskSky-ACEG in te gaan, behoudt BriskSky-ACEG zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding voor de Klant te ontbinden.

9.2. BriskSky-ACEG heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding lastens BriskSky-ACEG, geheel of gedeeltelijk te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige gerechtelijke reorganisatie door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant, of (v) enige omstandigheid of wanprestatie waarvoor een ontbinding naar Belgisch recht wordt aanvaard. In geval van ontbinding van de Klant behoudt BriskSky-ACEG zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden alle vorderingen van BriskSky-ACEG op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

10. DIVERSE BEPALINGEN

10.1. Indien een (gedeelte van een) bepaling van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zullen de partijen onderhandelen om deze nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
10.2. Enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden die uit haar aard bedoeld is om de beëindiging van de overeenkomst te overleven, zal de beëindiging van de overeenkomst overleven, met inbegrip van, doch zonder beperking de verplichtingen opgenomen in de artikelen 2.10, 6 en 7. Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal de rechten van enige partij verworven voorafgaand aan dergelijke beëindiging of ontbinding onverlet laten.

10.3. Indien BriskSky-ACEG nalaat om enig recht uit te oefenen zal dit geenszins als verzaking aan dat recht kunnen worden geïnterpreteerd, noch voor dat welbepaalde geval, noch voor toekomstige gelijkaardige gevallen.
10.4. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn thematisch gegroepeerd om het lezersgemak te bevorderen. De bewoording van een titel of het feit dat een bepaling verzameld is met andere bepalingen zal er echter niet toe leiden dat deze bepaling wordt geïnterpreteerd ten nadele van BriskSky-ACEG.

11. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

BriskSky-ACEG verwerkt de persoonsgegevens van de Klant of zijn aangestelden in overeenstemming met Belgische en Europese wetgeving m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over het beleid van BriskSky-ACEG in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens is beschikbaar op www.brisksky-aceg.be onder de tab GDPR.

12. TOEPASSELIJK RECHT – RECHTSMACHT

12.1. Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
12.2. Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging, van overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandstalige hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.